Forum for jungiansk psykologi i Oslo         


Forum for jungiansk psykologi er et møtested for mennesker som er interessert i få noe kjennskap til jungiansk psykologi. Analytikerne i Norge arrangerer seminarer og kurs, av og til også med utenlandske analytikere som seminarledere. Forum for jungiansk psykologi er ingen organisasjon, men de som er interessert, kan finne informasjon om kurs og seminarer på denne hjemmesiden eller stå på en adresseliste.

[mars] [april] [mai] [juni] [juli] [august] [september] [kontinuerlig]

 

 

Drømmegruppe med introduksjonskurs i jungiansk drømmeforståelse

Med Finn Reinert

Drømmenes symboler er det ubevisstes språk. En tredel av livet sover vi. I en del av denne tiden er det vårt ubevisste liv som får mest oppmerksomhet gjennom drømmene våre. Drømmene kan fortelle oss om det vi ikke er klar over i våken tilstand. De kommenterer, korrigerer og kompenserer for ensidigheten i vår holdning og innstilling til livet. Drømmene kan noen ganger også ha større mer overordnete budskap og formidle ting som forbløffer. Drømmene er en fascinerende del av vårt sjelsliv som man kan forstå mer av ved å arbeide med dem.

Jeg starter et kurs med drømmegruppe som går over 8 ganger. Rammen er tenkt slik at vi møtes 8 kvelder, 2 ganger i måneden fra kl. 1830-2100. Hver gang er todelt, hvor vi først har en times undervisning hvor vi tar for oss noen grunnbegreper i jungiansk psykologi som teoretisk bakgrunn for å forstå drømmene bedre. Etter en pause har vi så en gruppe hvor vi deler drømmer vi har hatt og i fellesskap forsøker å forstå dem.

Antall: Det er plass til 6 deltagere på kurset.
Pris vil være 800 kr. pr. måned.
Sted: Romsås senter 1.
Oppstart: Planlagt mandag 7. mars 2022 eller når det er tilmeldt nok deltakere.
Kontakt: Finn Reinert, tlf: 47754996, e-post:
reinert.veiledning@yahoo.no

 

Livet trives beste på kanten av kaos. Kvantefysikk i møte med psykologi

Foredrag i Tankesmien Kilden med Astri Hognestad

Hvordan er verden bygget opp? Hvem er vi som mennesker? Og hvilken betydning har naturvitenskapens beskrivelse av virkeligheten for vårt syn på livet og oss selv? Med disse spørsmålene som utgangspunkt skal jeg forsøke å gi et lite glimt av hva nyere fysikk, kvantefysikken, forteller om den bakenforliggende virkeligheten for vår konkrete virkelighet.

Innen klassisk fysikk (fysikken før kvantefysikken) trodde man at verden var bygget opp av atomer og dannet grunnlaget for å forstå det som skjer i den materielle virkelighet. Alt skjedde ut ifra årsaker og ufravikelige lover. Men inni atomenes kjerne er det oppdaget enda mindre partikler. De oppstår, forsvinner og oppstår igjen, kolliderer med og samhandler med andre partikler, tar energi og avgir energi, i en vill dans. De er ikke materielle ‘ting’, men utgjør et potensial, energi som ennå ikke har fått en form. Eksperimenter viser at selve observasjonen påvirker resultatet, noe som tyder på at bevissthet og materie er uatskillelig sammenvevd.

Denne nye forståelsen av verden førte i sin tid til et samarbeid mellom nobelprisvinner i fysikk, Wolfgang Pauli, og C.G. Jung om fenomenet synkronisitet, et begrep som betegner meningsfylte sammentreff. Både fysikk og psykologi beskriver at det oppstår noe uforutsigbart, noe nytt, at det skjer en skapelse, og Pauli mente at denne beskrivelsen bunner i et felles grunnlag. Dette vil jeg også komme inn på i foredraget, og jeg håper at vi kan ha en dialog om temaet.

Sted: Høvik Menighetshus
Tid: Mandag 4. april 2022 kl. 18:00 - 20:30
Pris: kr. 100,- betales ved inngangen.

Broer til oss selv - forstå deg selv gjennom drømmer og eventyr

Astri Hognestad

Drømmene kan fascinere oss og etterlate undring. De kan også skremme oss og prege oss med følelser vi helst ikke vil ha. Noen opplever at drømmene er veivisere i livet deres, mens andre bagatelliserer dem. I løpet av disse to kveldene skal vi snakke om hva drømmer er, hvorfor de oppstår, hvilken betydning de kan ha i den enkeltes liv og hvordan vi kan arbeide med dem. Astri Hognestad vil gi en innledning til disse spørsmålene og på den måten inspirere til samtale om egne drømmer. Vi skal også gjøre enkle øvelser med tanke på noen grunnleggende prinsipper i arbeidet med drømmer.

Eventyrene er kollektive drømmer om grunnleggende situasjoner i livet, slik som kriser og veien man må gå for å komme videre. Vi skal også bruke ett eventyr som illustrasjon på det.

Det vil være samme gruppe begge kvelder. Maks antall er 16 stykker. Førstemann til mølla prinsippet gjelder.

Trine-Line Biong fra Flux vil også være med begge kveldene.

Sted: Nobels gate 16A
Tid: 21. september og 19. oktober, 17:30 - 20:30.
Pris: 1250,- (inkl. boken Broer til oss selv)

 

Jungiansk Drømmegruppe

[
English]

Jungiansk analytiker David Carnes tilbyr inntil fem (5) plasser i en norsktalende drømmegruppe. Gruppen skal administreres og veiledes av David. For mer informasjon om David og hans jungianske praksis se www.davidcarnes.no.

Hva er en drømmegruppe?
En drømmegruppe møtes regelmessig for å dele og lytte til hverandres drømmer. Hensikten med gruppen er ikke terapeutisk men å dele interessen for drømmer og hva de kan fortelle deg. Gruppen fungerer som et trygt miljø hvor det man deler er behandlet med streng fortrolighet hos medlemmene.

Hvor ofte og hvor møtes vi?
Gruppens medlemmer bestemmer møtetidspunkt (kveldstid). Vi møtes cirka to timer en gang per måned. David har arrangert et godt egnet møtested i Oslo vest.

Hva må jeg bidra med?
Ingen er forpliktet til å dele en drøm om man ikke føler en ”indre aksept.” Tiden blir ofte for knapp til at alle får delt en drøm hver gang og at det heller går på rundgang. Vi viser respekt for hverandres privatliv og tillater hver deltager å sette sine egne grenser.

Medlemmene får absolutt størst utbytte ved å stille opp til møtene regelmessig. Deltakeravgift av kr 2.400,- for de første seks (6) månedene betales ved påmelding og deretter hver sjette måned.

Hvordan melder jeg meg på?
Kontakt David på: post@davidcarnes.no eller +47 918 40 689. David vil kommunisere med deg og bekrefte din plass og videre informere om tid og sted.

Trenger jeg å være kjent med Jungiansk drømmeteori?
Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til jungiansk drømmeteori e. l. Bare skru på din nysgjerrighet! Opplysninger om jungianske analytikere i Norge finnes på: www.cg-jung.no sammen med andre nyttige lenker.

 

Jungian Dream Group

David Carnes, a Jungian Analyst trained in Zurich, offers up to 5 places in an English-speaking dream group. David will administer and facilitate the group. See www.davidcarnes.no for more about David.

What is a dream group?
A dream group meets regularly to share and listen to one another´s dreams. The purpose of the group is not therapy, but rather to share an interest in dreams and how their meaning may be approached. The group is a “protected space” where what one shares is held in strict confidence among the group.

How often and where do we meet?
The group decides meeting times (usually evenings) for around two hours about once a month. David has arranged a spacious and comfortable meeting place in west Oslo.

What must I contribute?
No one has to tell a dream, only those with an “inner permission” to do so. There may not be time for everyone to tell one or more dreams at every meeting, so we take turns. We respect one another´s privacy and allow each member to set his or her own boundaries.

When you join the group you should plan to make every effort to attend regularly. An attendance fee of kr 2.400,- for the first six (6) months is payable upon joining your first meeting, and thereafter at six (6) month intervals.

How do I join?
If you wish to join contact David at: post@davidcarnes.no or +47 918 40 689. David will communicate with you, confirming your place and initial meeting time and place.

Do I need to know about Jung?
No prior knowledge about CG Jung or any other dream theorists or theories is required. Just bring your curiosity. Information about Jungian analysts in Norway is available at: www.cg-jung.no including links to English language resources.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Startside
Forum
Fagkrav
Terapi
Litteratur
Lenker
Kontaktinfo